allColumDetail > ศิลปวัฒนธรรม > ภาพเก่าเล่าเรื่อง
    Search
  

ภาพเก่าเล่าเรื่อง

 

22
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : ‘กระบี่’ แหล่งโบราณคดีและเมืองช้างเผือก

     ภาพเมืองกระบี่นั้น หลายคนมักคิดถึงทะเล ชายหาด หมู่เกาะและถ้ำในทะเลกว้าง จนนึกไม่ถึงว่า กระบี่นั้นคือเมืองช้างเผือกและแหล่งโบราณคดีสำคัญแห่งหนึ่ง

[อ่านต่อ...]

24
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : วิถีไทยจากวัฒนธรรมล้านนา

   พื้นที่ส่วนใหญ่ในภาคเหนือเป็นเทือกเขาสลับ กับพื้นราบ มีผู้คนอยู่กระจายตัวเป็นกลุ่ม มีวิถีชีวิต และขนบธรรมเนียมเป็นของตนเอง นับเป็น ‘กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา’ ถือว่ามีเอกลักษณะเฉพาะที่สืบทอด สำเนียงการพูด การขับร้อง ฟ้อนรำ และความเชื่อในเรื่องพระธาตุ พระพุทธบาท จึงมีวัดสำคัญอยู่มากมายที่รู้จักกันดีก็คือ พระธาตุดอยสุเทพ วัดเจดีย์หลวง เป็นต้น

[อ่านต่อ...]

25
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พระที่นั่งศิวโมกขพิมาน แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย

  การจัดให้ท้องพระโรงของพระที่นั่งศิวโมกขพิมานใน พระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าในอดีต ซึ่งปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ให้เป็นห้องแสดงประวัติศาสตร์ชาติไทย โดยปรับให้กลับคืนสู่สถาปัตยกรรมดั้งเดิม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความงามของพระที่นั่งแห่งนี้

[อ่านต่อ...]

26
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : การไหว้เจ้า วัฒนธรรมความมงคลคนจีน

    ประเพณีสำคัญที่สืบต่อเป็นวัฒนธรรมแห่งความมงคลของชาวจีนในไทย ก็คือการไหว้เจ้า ที่ลูกหลานได้ยึดถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องมาจนทุกวันนี้

[อ่านต่อ...]

21
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : สีสันแห่งวิถีไทยชีวิตงาม

   ทุกกลุ่มชาติพันธุ์นั้น มีวิถีชีวิตที่ต้องดำรงอยู่จากปัจจัยจำเป็นทั้ง ๔ คือ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค ซึ่งแต่ละปัจจัยได้มีการสร้างสรรค์จนเกิดเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มชาติพันธุ์ จนสามารถรู้ได้ว่าเป็นชนชาติที่อยู่ร่วมบนแผ่นดินเดียวกัน ความรักเผ่าพันธุ์ที่แท้จริง แม้จะอาศัยอยู่แห่งหนตำบลไหน ก็รู้สึกได้ว่าเป็นคนอยู่ร่วมสังคมเดียวกันที่มีความสามัคคีและความเชื่อใน สิ่งเดียวกัน ด้วยเหตุนี้ ประเพณีและขนบธรรมเนียมจึงถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ที่มีความรู้เพื่อให้เป็น สีสันแห่งวิถีชีวิตอันงดงาม ซึ่งแม้จะเกิดขึ้นได้ ก็ย่อมสูญสิ้นได้ไปตามกาลเวลา

[อ่านต่อ...]

24
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : ‘หมอลำ’ บทเพลงอีสานในประชาคมอาเซียน

  การแสดงพื้นเมืองของอีสานนั้น‘การลำ’ เป็นการขับร้องหรือลำตามคำร้องที่แต่งเป็นกลอน หรือลำเป็นเรื่อง เช่น นกจอกน้อย, ท้าวก่ำกาดำ, เรื่องขูลูนางอั้ว เป็นต้น เรื่องเหล่านี้คนโบราณได้แต่งไว้เป็นกลอน แทนที่จะเรียกว่าเรื่อง ก็เรียกว่าลำ กลอนที่เอามาจากหนังสือจึงเรียกว่า‘กลอนลำ’ถือ เป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมาก่อนเริ่มจากการลำพื้นเมือง ที่นำเนื้อหาสาระจากนิทานพื้นบ้าน เช่น การะเกด, สินไซ, นางแตงอ่อน มาลำโดยใช้หมอลำและหมอแคน มาขับขานให้เข้ากับเสียงแคนโดยผู้ลำนั้นสมมติเป็นตัวละครทุกตัวในแต่ละ เรื่องและสามารถลำได้ตลอดคืน การลำพื้นเมืองนี้ จึงเป็นต้นกำเนิดของการลำทุกประเภทที่เกิดขึ้นในสังคมอีสานจากการลำ ๒ - ๓ คนนั้นได้กลายมาเป็นการลำหลายคน เรียกว่า ‘หมอลำหมู่’ จากกว่า ๑๐ คนนั้น ก็มีจนเต็มเวที โดยยังรักษาการลำตามเรื่องราวที่ใช้นิทานพื้นบ้านหรือชาดกเป็นเนื้อเรื่อง และมีลีลาการลำหลายแบบ เช่น ลำเรื่องต่อกลอน ลำเพลิน ให้ดูสนุกสนาน  ทำให้เป็นบทเพลงที่มีลักษณะเฉพาะของชาวอีสาน แม้ว่าจะไปอยู่ในที่แห่งใดก็ทำให้ที่นั่นสนุกสนานได้

[อ่านต่อ...]

20
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : ไหมไทยและผ้าทอพื้นเมือง สินค้าวัฒนธรรมของชาติ

   ‘ผ้าไหมไทย’ มรดกทาง วัฒนธรรมอันล้ำค่าและเป็นเอกลักษณ์ของไทย มีการถ่ายทอดจากบรรพชนสู่สังคมยุคปัจจุบัน ซึ่งในอดีตนั้น ผ้าไหมก็เป็นที่รู้จักกันในวงแคบ ๆ ของชุมชนที่ผลิตกันเอง ใช้กันเองเฉพาะในแต่ละกลุ่ม มิได้ขยายออกสู่สังคมในวงกว้าง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีวิสัยทัศน์ยาวไกล ทรงนำผ้าไหมไทยออกสู่ตลาดโลก จนวันนี้ชื่อชั้นของ ‘ผ้าไหมไทย’ เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป ด้วยพระองค์ทรงเป็นผู้นำการแต่งกายชุดไหมไทยพระราชนิยม ในคราวตามเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและยุโรป ทำให้ชื่อเสียงของผ้าไหมไทยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วโลก

[อ่านต่อ...]

23
ภาพเก่าเล่าเรื่อง : บทละคร ‘รามเกียรติ์’ วรรณคดีแห่งวัฒนธรรมไทย

  วันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ คณะกรรมการวรรณคดีแห่งชาติได้ประกาศยกย่องบทละครเรื่อง'รามเกียรติ์' พระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เป็นวรรณคดีแห่งชาติ ซึ่งเป็นวรรณคดียาวที่สุด มีรายละเอียดที่สุด ใช้คำเรียบง่าย ภาษางดงาม จึงมีความสำคัญยิ่ง แม้ว่าต้นเรื่องรามเกียรติ์นั้นจะมีเค้าเรื่องมาจาก‘รามยณะ’ของอินเดียก็ตาม ซึ่งปัจุบันได้กลายเป็นวรรณคดีสำคัญของแต่ละชาติในประชาคมอาเซียน เช่น ลาว พม่า เขมร มาเลเซีย อินโดนีเซีย ไปแล้ว

[อ่านต่อ...]

Page 1 of 5First   Previous   [1]  2  3  4  5  Next   Last   
 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );