ภาพเก่าเล่าเรื่อง.....๑๕๐ ปี พระนางเรือล่ม > All Magazine
    Search
  
28
ภาพเก่าเล่าเรื่อง.....๑๕๐ ปี พระนางเรือล่ม

ภาพเก่าเล่าเรื่อง : พลาดิศัย สิทธิธัญกิจ

๑๕๐ ปี พระนางเรือล่ม
พระมเหสีในรัชกาลที่ ๕

 สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์

              ภาพเก่าที่เป็นภาพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี พระมเหสี ‘ลูกหลวง’
องค์ที่ ๓ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ นั้นมีให้เห็นไม่กี่ภาพ พระนางพระองค์นี้
เป็นพระธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ มีสมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา
(เจ้าจอมมารดาเปี่ยม)
เป็นพระมารดา พระนางประสูติวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๓ ทรงเป็น
พระมเหสีที่มีพระสิริโฉมและพระราชอัธยาศัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตา สุภาพเรียบร้อย  ทรงเป็นพระเชษฐ
ภคินีที่ดีของพระขนิษฐา จึงทำให้ทั้งพระบรมวงศานุวงศ์และขุนนางนั้นต่างมีความนิยมนับถือเป็นอย่างมาก
แม้การปกครองฝ่ายในของพระนางนั้นได้ทรงระเบียบเคร่งครัดจนเป็นที่ยำเกรงในความเด็ดขาดของพระนาง  
ก็ยังเป็นที่รักใคร่ของทุกฝ่าย    ด้วยความเรียบร้อยงดงามของพระนางเช่นนี้ ทำให้พระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวทรงโปรดปรานรักใคร่พระมเหสีองค์นี้อย่างที่สุด จึงเป็นที่หมายได้ว่าพระนางนั้นจะได้ดำรงตำแหน่ง
พระอัครมเหสีองค์ใหญ่กว่าพระองค์อื่น แต่เกิดเหตุเรือล่มเสียก่อน  

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์


            
ปีนี้นับเป็นวาระครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติของพระนางเรือล่มที่ทุกคนรู้จักกันดี

Comments

There are currently no comments, be the first to post one.

Post Comment

Name (required)

Email (required)

Website

Enter the code shown above in the box below

 


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );