Search
  
25
ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้ 

           ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องสมิหลา พูนทรัพย์ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักประสานรัฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.)
จัด พิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ศอ.บต. ระดับ ปริญญาตรี รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ตามโครงการ
 “สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชน   ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”     โดยได้รับเกียรติจาก
คุณประมุข ลมุล รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
ให้เกียรติให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษาเข้าสู่โครงการฯ พร้อมด้วย คุณปาริชาต บัวขาว ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคุณนพดล ยอดยิ่ง รองผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล มณฑลใต้ ทั้งนี้ ได้มีผู้แทน
จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาปัตตานี  เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย

ซีพี ออลล์ สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้
         
          โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯ
ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส  และขาดแคลนทุนทรัพย์ จึงได้มอบทุนการศึกษาพร้อมค่าที่พัก
ให้แก่บุตรหรือผู้ที่อยู่ในการอุปการะของผู้เสียชีวิต หรือทุพพลภาพ จากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใน
ปีการศึกษา 2555 นี้ มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อที่
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี จำนวน 18 คน 
 
หมายเหตุ ขอบคุณข่าวและภาพข่าวประชาสัมพันธ์จาก สำนักสื่อสารองค์กร และ7Dailynet

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );