Search
  
28
ซีพี ออลล์ จับมือ ศอ.บต. สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

ซีพี ออลล์ จับมือ ศอ.บต. สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้ 

 ซีพี ออลล์ จับมือ ศอ.บต. สนับสนุนทุนการศึกษาเยาวชนชายแดนใต้

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักประสานรัฐกิจ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
จัด พิธีปฐมนิเทศนักเรียนทุนการศึกษา ศอ.บต. ระดับ ปวช. รุ่นที่ 4 ให้กับนักเรียน
และผู้ปกครอง     ตามโครงการ          “ สนับสนุนทุนการศึกษา  เพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้”
เมื่อวันจันทร์ที่ 14    พฤษภาคม พ.ศ. 2555 ณ      โรงแรมไดอิชิ     อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลาโดยได้รับเกียรติจาก คุณอดินันท์ ปากบารา รองเลขาธิการศอ.บต.(ศธ.)เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
และ คุณณรงค์ศักดิ์  ภูมิศรีสอาด ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้เกียรติกล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
ซึ่งมีผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลาและปัตตานี บริษัท ยะลาเซเว่น จำกัด ศูนย์การเรียน
ปัญญาภิวัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา และ สำนักทรัพยากรบุคคล มณฑลใต้
เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีปฐมนิเทศครั้งนี้ด้วย

โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”

     โครงการ “สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อเยาวชนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้”
เกิดขึ้นจากการที่บริษัทฯได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส และขาดแคลนทุนทรัพย์
จึงได้มอบทุนการศึกษา     พร้อมค่าที่พักให้แก่บุตร หรือผู้ที่อยู่ในการอุปการะของผู้เสียชีวิต       หรือทุพพลภาพ
จากการปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ มีเยาวชนที่ได้รับทุนการศึกษาจาก
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยเทคโนโลยี
สงขลา จังหวัดสงขลา จำนวน 10 คน และวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา จังหวัดยะลา จำนวน 4 คน 

หมายเหตุ ขอบคุณข่าวและภาพข่าว 7Dailynet


 

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );