Search
  
16
“ซีพี ออลล์” จับมือ “กศน.พิจิตร” สร้างแกนนำรักการอ่าน

“ซีพี ออลล์” จับมือ “กศน.พิจิตร” สร้างแกนนำรักการอ่าน 

“ซีพี ออลล์” จับมือ “กศน.พิจิตร” สร้างแกนนำรักการอ่าน

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณวันทนีย์ นามะสนธิ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักกิจกรรมประสานความร่วมมือ
กับ สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร     จัดการอบรมในโครงการ    “ส่งเสริมครอบครัวและชุมชนต้นแบบรักการอ่าน”   เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยชุมชนจังหวัดพิจิตร อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำส่งเสริม
การอ่าน     และมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรม     นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผล        ยังกลุ่มเป้าหมายในเขตชุมชน      สถานประกอบการ
หรือสถานศึกษาได้อย่างมีทิศทางสืบไป

          สำหรับพิธีเปิดการอบรม     ได้รับเกียรติจาก   คุณทิพวรรณ เตียงธวัช      รักษาการผู้อำนวยการสำนักงาน    กศน. จังหวัดพิจิตร
เป็นประธานในพิธี และ คุณสมศักดิ์ จิรบรรจงกิจ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส มณฑล RC สำนักปฏิบัติมณฑล 2 บริษัท ซีพี ออลล์   จำกัด
(มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้แทนบริษัทฯ กล่าวถึงความร่วมมือในการดำเนินโครงการและการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนชุมชน  ซึ่งมีครู
กศน.ประจำตำบล, อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน, สมาชิกอบต., บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการอบรมกว่า 160 คน

“ซีพี ออลล์” จับมือ “กศน.พิจิตร” สร้างแกนนำรักการอ่าน

การอบรมดังกล่าว กิจกรรมต่างๆ ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ
          - อภิปราย “มหัศจรรย์พันลึก (ซึ้ง) ของการอ่าน”   โดย คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กวีซีไรต์,   แพทย์หญิงชัญวลี  ศรีสุโข  หัวหน้า
กลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรมโรงพยาบาลพิจิตร  และคุณพินิจ  นิลรัตน์  กรรมการบริหาร สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
          - WORKSHOP: รวมกลุ่มปฏิบัติการ “จัดทำแผนแนวดำเนินงานโครงการบ้านรักการอ่านและชุมชนรักการอ่าน” 

ขอบคุณข่าวจาก 7Dailynet

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );