Search
  
16
ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแก่ชุมชมวัดอัมพวา

ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟแก่ชุมชมวัดอัมพวา 

            ซีพี ออลล์ จัดอบรมดับเพลิง

          สำนักประสานรัฐกิจ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสมภพ  ตะราษี  ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป
ด้านการอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย  และวิทยากรฝ่ายอบรมและฝึกซ้อมอัคคีภัย จัดอบรมดับเพลิงในหลักสูตร
 “อบรมดับเพลิง  และฝึกซ้อมหนีไฟสำหรับชุมชน”          ณ   บริเวณชุมชนวัดอัมพวา     เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร โดยมี พระครูวุฒิธรรมานันท์ เจ้าอาวาสวัดอัมพวา เป็นประธานในพิธีเปิด    และได้รับเกียรติ
จาก คุณนภาพล จีระกุล       สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร      เขตบางกอกน้อย   และร.ต.ต.สุระชัย บัดดรบุรี
ผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางกอกน้อย    ร่วมเป็นเกียรติในพิธี   โดยมีประชาชนในชุมชนวัดอัมพวาเข้าร่วม
อบรมทั้งสิ้นรวม 80 คน เมื่อไม่นานที่ผ่านมา

ขอบคุณข่าวจาก 7Dailynet

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );