Search
  
11
ซีพี ออลล์ รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่อมวลชน

รวมน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยผ่านสื่อมวลชน

ซีพี ออลล์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

          บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) โดย สำนักสื่อสารองค์กร มอบอาหารและน้ำดื่มในโครงการ “ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากใจ
เซเว่นอีเลฟเว่น” เพื่อนำไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ ผ่านองค์กรสื่อมวลชนต่างๆ โดยในเดือนตุลาคม 2554 ดังนี้


มอบผ่านสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี โดยมอบน้ำดื่มคูลลี่เฟรชขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน
24,000 ขวด 


ซีพี ออลล์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มอบผ่านโครงการ 7 สี ช่วยชาวบ้าน ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ โดยมอบไข่ไก่ จำนวน 100 แผง และน้ำดื่มคูลลี่เฟรช ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 3,600 ขวด
- เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดชัยนาท เข้ามอบ ขนมปังเลอแปง จำนวน 2,000 ชิ้น
- เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดนครสวรรค์ เข้ามอบไข่ไก่ จำนวน 100 แผง และน้ำดื่มคูลลี่เฟรช ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 3,600 ขวด
- เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดลพบุรี โดยมอบขนมปังเลอแปง จำนวน 3,000 ชิ้น

มอบผ่านสถานีโทรทัศน์ Money Channel

- เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบขนมปังเลอแปง จำนวน 2,000 ชิ้น และน้ำดื่ม
คูลลี่เฟรช ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด

ซีพี ออลล์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  มอบผ่านสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

- เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบน้ำดื่มคูลลี่เฟรช ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 5,000 ขวด

   มอบผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

- เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554 ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมอบน้ำดื่มคูลลี่เฟรช ขนาด 600 มิลลิลิตร จำนวน 10,000 ขวด


 

 

 

all Magazine :  ปีที่ 12  ฉบับที่  1 เดือนพฤษภาคม 2560


                             

 
Copyright © 2007 by All Magazine   |  Login | );